Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle uitingen, diensten, producten en materialen van Botox Clinique. Indien er een specifieke overeenkomst bestaat, zoals een behandelovereenkomst, dan worden zij geacht onderdeel van deze overeenkomst te zijn.

De behandellocatie van Botox Clinique is inpandig bij De Beautycoach, Levantplein 54, te Amsterdam. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel is Botox Clinique ingeschreven onder nummer 81119321.

Botox Clinique hierna te noemen Opdrachtnemer, hanteert de volgende Algemene Voorwaarden.

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden, hierna te noemen Voorwaarden, worden de hierna genoemde termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Opdrachtnemer: Drs. E.A. Dapper
 2. Cliënt: de natuurlijk persoon die aan Drs. Dapper opdracht heeft gegeven tot het verrichten van behandelingen.
 3. Diensten / behandelingen: alle door Opdrachtnemer te leveren diensten / behandelingen.
 4. De overeenkomst die aangegaan wordt met de Cliënt is een behandelingsovereenkomst in de zin van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.

Artikel 2 – Algemeen

 1. De onderhavige Voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Cliënt.
 2. Eventuele afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Cliënt zullen dan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 – Totstandkoming van de behandelingsovereenkomst

 1. De behandelingsovereenkomst komt tot stand wanneer de Cliënt aan de opdrachtnemer de opdracht verstrekt tot het verrichten van medisch-cosmetische handelingen.
 2. Voor het aangaan van de behandelingsovereenkomst dient de Cliënt de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.
 3. Cliënt toont aan opdrachtnemer ter controle en desgevraagd een geldig identificatiebewijs.
 4. Cliënt is gehouden de verplichtingen die voor hem /haar voortvloeien uit de door hem aangegane behandelingsovereenkomst na te komen.

Artikel 4 – Verplichtingen van de Opdrachtnemer

 1.     Opdrachtnemer voldoet bij de totstandkoming en de uitvoering van de behandelingsovereenkomst aan de richtlijnen en normen opgenomen in Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) in het bijzonder in artikel 7:453 BW.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed Opdrachtnemerschap uitvoeren.
 2. De Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade, in welke vorm dan ook, ontstaan ten gevolge van door Cliënt onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien door omstandigheden, welke niet toerekenbaar zijn aan Opdrachtnemer, een geplande opdracht voortvloeiende uit de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, is de Cliënt toch de daaraan verbonden kosten aan Opdrachtnemer verschuldigd.

Artikel 6 – Betaling

 1. De betaling voor de geleverde diensten en/of producten wordt als volgt voldaan: Bij de injectables (botuline toxine en filler behandelingen) moet de factuur direct na de behandeling worden voldaan.
 2. Betaling van overige facturen aan Opdrachtnemer dient te geschieden binnen 7 dagen na de factuurdatum op de door Opdrachtnemer aan te geven wijze.
 3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Opdrachtnemer maakt in het kader van de incasso van een vordering op de Cliënt, voortvloeiend uit niet-nakoming van de verplichtingen van de Cliënt, zijn voor rekening van de Cliënt.
 4. Indien de Cliënt in verzuim is met de betaling van de factuur, heeft de Opdrachtnemer het recht, onverminderd wat in de vorige leden is bepaald, verdere uitvoering van de werkzaamheden te staken dan wel op te schorten. Tevens heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst bij genoemd verzuim zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en volledige (schade)vergoeding te eisen voor de door de toerekenbare tekortkoming door Cliënt, aan Opdrachtnemer veroorzaakte schade. Hieronder zijn ook begrepen de nog te verrichten uitgaven, diensten, gederfde en nog te derven inkomsten uit hoofde van de overeenkomst.
 5. De Cliënt blijft te allen tijde (hoofdelijk) aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst voortvloeiende (betalings)verplichtingen.
 6. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen onmiddellijk worden doorbelast indien niet uitdrukkelijk overeen is gekomen dat deze inbegrepen zijn in de overeengekomen vergoeding.

Artikel 7 – Annuleringen

 1. Afspraken voor een consult of een injectables behandeling die minder dan 24 uur op voorhand worden afgezegd, kunnen bij de Cliënt in rekening worden gebracht. Dit geldt ook bij het niet verschijnen op de afspraak.
 2. Behoudens tegenbewijs strekt de administratie van Opdrachtnemer tot het volledige bewijs dat de bewuste afspraak is gemaakt.
 3. De Opdrachtnemer zal zich in geval van annulering naar redelijkheid inspannen om deze kosten zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 8 – Klachten

 1. De Opdrachtnemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de behandelingsovereenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Opdrachtnemer nadat de Cliënt gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de Opdrachtnemer ingediende klachten worden binnen 15 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Opdrachtnemer per omgaande geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor lichamelijke en/of materiële schade, welke rechtstreeks is ontstaan bij de uitvoering van de overeengekomen diensten en welke schade rechtstreeks het gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. De Cliënt is aansprakelijk voor vergoeding van de schade die de Opdrachtnemer lijdt als gevolg van een tekortkoming van de Cliënt in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst.
 5. Als de Cliënt aantoont en zo nodig bewijst dat de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend is hij niet aansprakelijk voor de schade bedoeld in het vorige lid behalve voor zover er sprake is van een voordeel als bedoeld in artikel 6:78 BW.

Artikel 10 – Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Cliënt indien hij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. In geval van overmacht is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enig daaruit voortvloeiende schade.
 3. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee weken is ieder van de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandig waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Cliënt is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

 1. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een klacht in onderling overleg te beslechten.
 2. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en Cliënt is Nederlands recht van toepassing
Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.